Rustam Akhmyarov: Testimony

PHOTO

NAME: RUSTAM AKHMYAROV 

ISN: 573

INTERNMENT DATES: May 1, 2002 - February 27, 2004.