Ravil Shafeyavich Gumarov: Testimony

PHOTO

NAME: RAVIL SHAFEYAVICH GUMAROV 

ISN: 203

INTERNMENT DATES: January 21, 2002 - February 27, 2004.