Khalid Shaykh Muhammad: Testimony

isn_10024.jpg

NAME: KHALID SHAYKH MUHAMMAD 

ISN: 10024

INTERNMENT DATES:  September 05, 2006 - Present.