Karam Khamis Sayd Khamsan: Testimony

PHOTO

NAME: KARAM KHAMIS SAYD KHAMSAN 

ISN: 586

INTERNMENT DATES: May 1, 2002 - August 19, 2005.